ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ระวัติโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา                                                    

          โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่บ้านหัวกุญแจ  เลขที่  639/1  หมู่ที่ 1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2529 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องตั้งโรงเรียนรัฐบาล ลงวันที่ 13  กุมภาพันธ์  2529
          โดยมีนายทวี  ธิมาภรณ์  กำนันตำบลคลองกิ่ว  ได้ริเริ่มในการก่อตั้ง  โดยได้บริจาคที่ดินจำนวน  30  ไร่  และนายสมบูรณ์  เลียวรักษ์โอฬาร  ได้บริจาคที่ดินเพิ่มจำนวน  5  ไร่  รวมเป็น  35  ไร่  ต่อมาทางโรงเรียนได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้นเพื่อจัดซื้อที่ดินเพิ่มอีก  รวมเป็นที่ดินทั้งสิ้น  42 ไร่  3 งาน 28 ตารางวา
          โรงเรียนได้เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2529  โดยใช้หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจเป็นอาคารเรียนชั่วคราว  มีนักเรียนจำนวน  118  คน  มีครู - อาจารย์ จำนวน 4 คน โดยมีนายแสวง  ภัทรพิศาล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"  ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่อีกตำแหน่งหนึ่งด้วย
          วันที่ 3 มิถุนายน 2529 กรมสามัญศึกษา ได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายวิเชียร  อิ่มเอิบ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรี "สุขบท"   ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
          โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยาได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2531 เวลา 14.49 น. 
โดยมีนายสมนึก  บำรุง  รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา  เป็นประธานในพิธี

          ปี พ.ศ.2531 ก.ค. ได้อนุมัติปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งจากครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่

          ปี พ.ศ.2534 ก.ค.ได้อนุมัติปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งจากอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและอนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และสายอาชีพ (ปวช.)

          ปี พ.ศ.2536 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้ง  นายวุฒิชัย  วงศ์วิไล  มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนแทน  นายวิเชียร  อิ่มเอิบ  ซึ่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
          ปี พ.ศ.2539  กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้ง  นายอำนาจ  เวียงพล   มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนแทน  นายวุฒิชัย  วงศ์วิไล  ซึ่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนพานทอง
          ปี พ.ศ.2542  กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้ง  นางเพ็ญศรี  เนียมศิริ  มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนแทน  นายอำนาจ  เวียงพล  ซึ่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน  "จั่นอนุสรณ์ "
          ปี พ.ศ.2543  กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้ง  นางสาลี  งามสม  มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 9  แทนนางเพ็ญศรี  เนียมศิริ  ซึ่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสอยดาววิทยา
          ปี พ.ศ. 2546  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายเจริญ  อินทรารักษ์ 
มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  แทนนางสาลี  งามสม ซึ่งได้เกษียณอายุราชการ
          ปี พ.ศ. 2551 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นางฐิตินันท์  ทิพยางกูร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน แทน นายเจริญ  อินทรารักษ์  ซึ่งได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”
          ปี พ.ศ. 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายสมคิดกลับดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทกวิทยาคม มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน คลองกิ่วยิ่งวิทยา  เนื่องจาก
นางฐิตินันท์  ทิพยางกูร  ได้เกษียณอายุราชการ
          ปี พ.ศ. 2559สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง
นางอัญชลี  อิสสรารักษ์ ผู้อำนายการโรงเรียนบ้านศรีประชา จังหวัดระยอง มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา  เนื่องจากนายสมคิด  กลับดี ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

          วันที่ 30 ตุลาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายพิทักษ์ อักษรศิลป์ ผู้อำนายการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา จังหวัดระยอง มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา  เนื่องจากนางอัญชลี  อิสสรารักษ์ ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

          วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง

นายเชษฐา ปาละกูล ผู้อำนายการโรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์) จังหวัดชลบุรี มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา  เนื่องจากนายพิทักษ์ อักษรศิลป์ ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
          
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง

นางสาวสมปอง โพธิ์ศรี ผู้อำนายการโรงเรียนพลพัฒนศึกษา จังหวัดขอนแก่น มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา  เนื่องจากนายเชษฐา ปาละกูล เกษียณอายุราชการ