กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

อารีย์ ทรัพย์เจริญ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 0927897793
อีเมล์ : a.ree.2132@gmail.com

นายวิทยา เอ็นดูราษฎร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริพร ชมภูวงค์
ครู