กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายประสิทธิ์ ฮาตระวัง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวิทยา เอ็นดูราษฎร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริพร ชมภูวงค์
ครู

นางสาวอารีย์ ทรัพย์เจริญ
ครู