วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์  (Vision)

            “โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา   เป็นองค์กรที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน มีบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้  โดยชุมชน   ให้การสนับสนุน  และส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนมีพื้นฐานในศึกษาต่อและประกอบอาชีพ   สามารถใช้ชีวิตในสังคมไทยอย่างมีความสุข”


รัชญา                            สุสูสํลภเต  ปัญญํ    หมายถึง   ฟังด้วยดี  ย่อมได้  ปัญญา

คำขวัญ                            สามัคคี  รู้หน้าที่  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม

สีประจำโรงเรียน                เขียวเหลือง 


                                                          สีเขียว  หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์
                                                         สีเหลือง  หมายถึง  สีแห่งพระพุทธศาสนา  คุณธรรม