กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายชาติชาย พุทธสิทธิโชค
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวิทยา เจริญงามทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0845615617
อีเมล์ : klong_201750@hotmail.com

นางกฤษณา นันทิพัฒนพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัมไพ บุญมี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชรินทร์ทิพย์ มีทรัพย์
ครู

นายณัติธร ศรีรักษา
ครู

นายปิติภัทร วัดแก้ว
ครู

นายพิชชากร สาแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0981641631
อีเมล์ : dikgy@hotmail.com

นายอภิวันท์ โพธิ์แก้ว
ครูผู้ช่วย

นายธนวัฒน์ ลิขิตเวทย์
ครูผู้ช่วย