กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางศิริลักษณ์ พนมเวช
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายเสกสรร พนมเวช
ครูชำนาญการ

นางสาวดุจเดือน บุญขวาง
ครู

นายสิปปกร นารถเสวี
ครูผู้ช่วย