กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวัชรพล ปะวันนัง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสุนันท์ นวลนุ่ม
พนักงานราชการ