สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัลักษณ์ประจำโรงเรียน

ราประจำโรงเรียน

ชื่อเต็ม                  โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา

                              คลองกิ่ว  หมายถึง  ชื่อตำบล

                              ยิ่ง  หมายถึง  ชื่อบิดาผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียน

อักษรย่อ                 ย.ว.  ย่อมาจาก  โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา

สัญลักษณ์              อักษรย่อ  ย.ว.  อยู่ในกรอบลายไทยตาอ้อย
                              ลายไทยตาอ้อย  หมายถึง  อาชีพของประชาชนในท้องถิ่นที่ประกอบอาชีพทำไร่อ้อย