ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ระดับช่วงชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
ม.1/1 9 22 31
ม.1/2 25 6 31
ม.1/3 14 21 35
ม.1/4 22 13 35
รวม ม.1 70 62 132
ม.2/1 12 28 40
ม.2/2 21 19 40
ม.2/3 29 12 41
รวม ม.2 62 59 121
ม.3/1 15 19 34
ม.3/2 18 14 32
ม.3/3 13 16 29
รวม ม.3 46 49 95
รวม ม.ต้น 178 170 348
ม.4/1 7 15 22
ม.4/2 19 14 33
รวม ม.4 26 29 55
ม.5/1 3 14 17
ม.5/2 12 13 25
รวม ม.5 15 27 42
ม.6/1 6 9 15
ม.6/2 11 6 17
รวม ม.6 17 15 32
รวม ม.ปลาย 58 71 129
รวมทั้งสิ้น 236 241 477