คณะผู้บริหาร

นางสาวสมปอง โพธิ์ศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวดวงกมล เครือทรัพย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางกฤษณา นันทิพัฒนพงศ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายเสกสรร พนมเวช
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวอัมไพ บุญมี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงาบุคคลและสินทรัพย์

นายวิทยา เจริญงามทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน