กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวธนัสถา พรหมเจริญ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 0922422659
อีเมล์ : tanatta2517@gmail.com

นางสาวพันธิตรา ผูกพัน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวชลิตา แก้วดวงเล็ก
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวทิพย์สุดา การรัศมี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0885187335
อีเมล์ : tipsuda.baitong@gmail.com

นางสาวนุชนก คำน้อย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวออมพลอย เอี่ยมนิยม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ