กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวธนัสถา พรหมเจริญ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพันธิตรา ผูกพัน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวชลิตา แก้วดวงเล็ก
ครู

นางสาวทิพย์สุดา การรัศมี
ครูผู้ช่วย

นางสาวนุชนก คำน้อย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ