กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวชนัญญา ตุลาธร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวปริยาภัทร สาโถน
ครูผู้ช่วย