ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผ่านการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ เรื่อง แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของสถานศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงกมล เครือทรัพย์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2566,15:02  อ่าน 3 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงกมล เครือทรัพย์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2566,14:00  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์StartfishLabz หลักสูตรเจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (วPA)
ชื่ออาจารย์ : นายวิทยา เจริญงามทรัพย์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2566,20:23  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีศรีคลองกิ่ว ประเภท "ครูที่อุทิศตนต่อชีวิตราชการ ประจำปี พ.ศ.2566
ชื่ออาจารย์ : นายวิทยา เจริญงามทรัพย์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2566,20:16  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายวิทยา เจริญงามทรัพย์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2566,20:14  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 "พลังครู คือ หัวจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา"
ชื่ออาจารย์ : นายวิทยา เจริญงามทรัพย์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2566,20:11  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายวิทยา เจริญงามทรัพย์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2566,20:08  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สัมมนาวิชาการ เรื่อง "การเขียนประเด็นท้าทายอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง"
ชื่ออาจารย์ : นายวิทยา เจริญงามทรัพย์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2566,20:07  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมประชุมชี้แจงจัดทำเอกสารผลงาน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงกมล เครือทรัพย์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2566,19:25  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงกมล เครือทรัพย์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2566,19:24  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..